Algemene voorwaarden zakelijk

Algemene voorwaarden (zakelijk) BSH BOUW

Adres: Constructieweg 19 A (3641 SB) Mijdrecht

Telefoonnummer: 0297272777

E-mailadres: info@bshbouw.nl

KvK-nummer: 30230871

 

 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BSH Bouw en een opdrachtgever waarop BSH Bouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BSH Bouw, voor de uitvoering waarvan door BSH Bouw derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 BSH Bouw behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.5 Indien BSH Bouw niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BSH Bouw in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.

1.6 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal BSH Bouw een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.7 Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek bij BSH Bouw te verkrijgen.

 

 1. Offertes

2.1 Alle offertes van BSH Bouw zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Overeenkomsten tussen BSH Bouw en de opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover de offerte schriftelijk, dan wel elektronisch is geaccepteerd door BSH Bouw of BSH Bouw met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

2.3 Het staat BSH Bouw vrij om opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.

2.4 BSH Bouw kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BSH Bouw daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BSH Bouw anders aangeeft.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht BSH Bouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7 In de offerte wordt onder meer aangegeven:

 1. de plaats van het werk;
 2. een omschrijving van het werk;
 3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
 4. de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvorming methode aannemingssom noemt BSH Bouw een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de prijsvorming methode regie doet BSH Bouw een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen);
 5. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
 6. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
 7. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
 8. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

2.8 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft BSH Bouw tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 

 1. Prijzen

3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 BSH Bouw heeft het recht kostenstijgingen na het aanvaarden van de opdracht volledig aan de opdrachtgever door te berekenen. Onder kostenstijging wordt onder meer begrepen: wisselkoersveranderingen, de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit en andere kostenverhogende factoren.

 

 1. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever dient voor de benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens zorg te dragen.

4.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van BSH Bouw behoren tijdig worden verricht zodat de uitvoering van de werkzaamheden van BSH Bouw daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dan is de opdrachtgever gehouden om BSH Bouw daarvan tijdig op de hoogte te stellen.

4.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.

4.4 Indien door BSH Bouw hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten de verantwoordelijkheid van BSH Bouw en voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens gegevens van BSH Bouw en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen zijn op zijn prestaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.6 De opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat BSH Bouw bij aankomst op het werk terstond met zijn werkzaamheden kan aanvangen.

4.7 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:

 1. goede verharde toegangswegen tot het werk, zodat het materiaal en materieel van BSH Bouw te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden. Indien het voorgaande niet mogelijk is, dan dient de opdrachtgever aan BSH Bouw de extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, te vergoeden;
 2. afsluitbare, verlichte, droge opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van de materialen, machines etc. van BSH Bouw;
 3. tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
 4. het in ontvangst nemen van voor de werkzaamheden van BSH Bouw bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
 5. water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten;
 6. schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor het personeel van BSH Bouw Afbouw;
 7. volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal;
 8. alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet.

4.8 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar oordeel van BSH Bouw noodzakelijk maken, bij gebreke daarvan BSH Bouw niet verplicht is het werk uit te voeren en de opdrachtgever verplicht is alle door BSH Bouw in verband daarmede geleden schade te vergoeden.

4.9 De opdrachtgever is verplicht om er voor zorg te dragen dat het door BSH Bouw aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield. Voorts is opdrachtgever verplicht om kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door BSH Bouw aan te brengen werk voor aanvang van de werkzaamheden te beschermen.

4.10 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden van BSH Bouw in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de aan de werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan het personeel van BSH Bouw de toegang tot de ruimten waarin hij zij werkzaamheden verricht alsmede gedurende de tijd daarna die hij noodzakelijk acht, is ontzegd.

4.11 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval.

 

 1. Meer en minder werk

5.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

 1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
 2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
 3. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

5.2 In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan BSH Bouw slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

5.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van BSH Bouw en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

 

 

5.4 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij

 1. het aanschaffen van bouwstoffen;
 2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
 3. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5.5 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan BSH Bouw berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 10%.

5.6 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee BSH Bouw redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

5.7 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

5.8 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

5.9 Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag BSH Bouw bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal BSH Bouw eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door BSH Bouw worden verrekend bij de eindafrekening.

5.10 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft BSH Bouw recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

 

 1. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

6.1. De door BSH Bouw opgegeven data van leverings- c.q. uitvoeringstermijnen dienen slechts ter indicatie. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever BSH Bouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BSH Bouw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of – maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen.

6.3 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die niet aan BSH Bouw te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

6.4 Overschrijding van een opleveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

6.5. BSH Bouw heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.6 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.7 BSH Bouw is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd heeft BSH Bouw het recht een opdracht in gedeelten te uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de opdracht dat uitgevoerd is, conform artikel 13 en volgend.

6.9 Indien BSH Bouw gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig schriftelijk, dan wel per e-mail aan BSH Bouw ter beschikking heeft gesteld.

6.10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BSH Bouw zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BSH Bouw gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor door zijn akkoord is gegeven en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van BSH Bouw op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 

 1. Monsters modellen en voorbeelden

7.1 Als BSH Bouw een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

7.2 Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart BSH Bouw ter zake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en /of verkleuringen.

 

 1. Overmacht

8.1 BSH Bouw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BSH Bouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BSH Bouw niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BSH Bouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BSH Bouw zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 BSH Bouw kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Indien BSH Bouw ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BSH Bouw gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Oplevering en goedkeuring

9.1 De opneming geschiedt op een door BSH Bouw aan de opdrachtgever gerichte mededeling waarin de dag is vermeld dat het werk zal zijn voltooid.

9.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient BSH Bouw tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt.

9.3 Nadat het werk is opgenomen door BSH Bouw deelt de opdrachtgever binnen 14 dagen mede of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.

9.4 Wordt niet binnen 14 dagen na opneming een schriftelijke of elektronische mededeling door de opdrachtgever aan BSH Bouw gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

9.5 Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

9.6 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring.

9.7 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

9.8 Door BSH Bouw erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

 

 1. Serviceperiode

10.1 Na de oplevering geldt een serviceperiode van 2 maanden. BSH Bouw zal tekortkomingen die in de serviceperiode aan de dag treden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan hij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever.

10.2 Eventuele gebreken dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk, dan wel per e-mail aan BSH Bouw te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BSH Bouw in staat is adequaat te reageren.

10.3 Wanneer binnen de serviceperiode de opdrachtgever aan BSH Bouw schriftelijk of elektronisch een afwijking meldt van hetgeen is overeengekomen waardoor de opdrachtgever schade lijdt, is BSH Bouw gehouden om hetgeen is overeengekomen alsnog te leveren, tenzij de afwijking voor de oplevering aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch is kenbaar gemaakt en de opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Na de serviceperiode is BSH Bouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk tenzij:

 1. het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden;
 2. het werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

11.2 De opdrachtgever zal van een tekortkoming binnen redelijke termijn na de ontdekking mededeling aan

BSH Bouw doen.

11.3 Indien BSH Bouw aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.4 BSH Bouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BSH Bouw is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5 BSH Bouw is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BSH Bouw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BSH Bouw toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.7 BSH Bouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

11.8 Indien BSH Bouw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BSH Bouwbeperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht, dan wel de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.9 De aansprakelijkheid van BSH Bouw is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door hem gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van zijn verzekeraar komt.

11.10 leder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan bij BSH Bouwschriftelijk is gemeld.

11.11 De opdrachtgever vrijwaart BSH Bouw door hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door BSH Bouw van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die welke de opdrachtgever toekomen jegens BSH Bouw.

 

 1. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

12.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

12.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die BSH Bouw redelijkerwijs had mogen verwachten, geven BSH Bouw recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

12.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

12.4 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

12.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

12.6 Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

12.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die BSH Bouw lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

12.8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat BSH Bouw die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

13.1 BSH Bouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst BSH Bouw ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van BSH Bouw kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is BSH Bouw gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BSH Bouw kan worden gevergd.

13.2 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is BSH Bouw gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van BSH Bouw op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BSH Bouw de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Indien BSH Bouw op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

13.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BSH Bouw, zal BSH Bouw in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan BSH Bouw is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. BSH Bouw zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door BSH Bouw genoemde termijn te voldoen, tenzij BSH Bouw anders aangeeft.

13.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BSH Bouw vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van zijn zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BSH Bouw op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13.7 Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. BSH Bouw heeft in dat geval recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten tot behoud van het werk en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Ingeval van een dergelijke opzegging zendt de ondernemer de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening. Met het oog op die eindafrekening wordt door partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde werk vastgelegd.

 

 1. Intellectuele eigendom

14.1 BSH Bouw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die zijn toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BSH Bouw heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14.2. Alle door BSH Bouw verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, monsters, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BSH Bouw worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

 1. Betaling en incassokosten

15.1 Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop BSH Bouw de (termijn)factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

15.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt BSH Bouw telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe.

15.3 Indien er binnen voornoemde termijn van 14 kalenderdagen niet wordt betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd (waarbij voor de berekening van de verschuldigde rente een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand) over het niet tijdig betaalde bedrag, gerekend vanaf de dag dat de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden tot aan de dag dat het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. BSH Bouw is gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot aan de dag dat het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van BSH Bouw op vergoeding van schade, kosten en rente.

15.4 Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van BSH Bouw.

 

 

15.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan BSH Bouw een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan BSH Bouw verder toekomende rechten op schadevergoeding. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

15.6 BSH Bouw heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

15.7 BSH Bouw kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BSH Bouw kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

15.8 BSH Bouw blijft eigenaar van de door BSH Bouw geleverde alsmede geplaatste materialen, totdat de opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

15.9 BSH Bouw behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van BSH Bouw aanleiding geeft – van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan BSH Bouw gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

15.10 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

15.11 De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

15.12 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

 1. Zekerheid

16.1 BSH Bouw behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen.

16.2 Indien de opdrachtgever desgevraagd aan het gestelde in artikel 14 lid 1 niet voldoet, is BSH Bouw gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

 1. Vrijwaring

17.1 De opdrachtgever vrijwaart BSH Bouw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan BSH Bouw toerekenbaar is.

17.2 Indien BSH Bouw uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden BSH Bouw zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BSH Bouw, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BSH Bouw en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 1. Foto’s van het werk

Opdrachtgever stemt er mee in dat door opdrachtnemer foto’s gemaakt mogen worden van het werk en de foto’s gebruikt mogen worden voor plaatsing op de website en Facebookpagina van opdrachtnemer en voor overige commerciële doeleinden/direct marketing.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van BSH Bouw is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BSH Bouw het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.